Frades convoca axudas a entidades sen ánimo de lucro

0

Frades, 8 de marzo do 2019 –  O Concello de Frades convoca axudas económicas a entidades culturais, deportivas, asociacións de veciños e calquera outra entidade de interese social, sen ánimo de lucro, que fomente a participación cidadá na vida municipal.

A solicitude das axudas deberán presentarse no Rexistro do Concello de Frades antes do vindeiro 6 de abril. As bases e os impresos de solicitude poden descargarse do BOP de hoxe xoves ou na web municipal (www.concellodefrades.es).

A partida económica destinada é de 32.065 euros, están dirixidas a asociacións con ou sen personalidade xurídica, sempre que carezan de fin de lucro, estean inscritas no Rexistro de Entidades ou Agrupacións do Concello de Frades, desenvolvan as súas actividades no termo municipal de Frades, estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co Concello e non teñan pendente de xustificar ningunha subvención anterior concedida polo Concello de Frades.

Gastos subvencionables

O importe das axudas, que poderá alcanzar ata o 100% dos gastos, servirán para subvencionar:

Gastos xerais derivados das actividades (transporte, contratación de persoal docente, material inventariable, etc.)

Obras e melloras de bens inmobles.

Gastos de funcionamento cando estean directamente vencellados coa realización da actividade ou investimento ata un máximo dun 10% do total subvencionable.

Traballos realizados por persoal voluntario non remunerado pertencente á asociación (ata un máximo dun 40%).

Na concesión das axudas, o Concello de Frades valorará especialmente o número de persoas beneficiadas por esas actividades, así como a calidade da programación ou a necesidade da obra. As solicitudes deberán ser entregadas no Rexistro do Concello de Frades antes do 6 de abril, acompañadas da seguinte documentación:

Solicitude

Fotocopia do DNI  ou CIF

Certificación do acordo de solicitude de axuda económica e do nomeamento do representante

Declaración na que se recollan todas as axudas que teña solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade polas distintas Administracións públicas

Declaración de atoparse ao corrente no cumprimento coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social no momento de presentación da solicitude

Compromiso de facer constar en todo tipo de información que realice no desenvolvemento da actividade subvencionada, a colaboración prestada polo Concello de Frades

Programa detallado da actividade ou servizo para o que se solicita a subvención.

Orzamento de ingresos e gastos da actividade.

Importe da subvención solicitada.

Certificación do número de conta corrente da Asociación ou do beneficiario na que se procedera ao ingreso da subvención.

E, no caso de realización de obras, será preciso entregar a memoria valorada ou proxecto de técnico competente; credencial da titularidade da propiedade; e compromiso de solicitar a licenza e autorizacións correspondentes.

As solicitudes serán resoltas pola Xunta de Goberno Local e as asociacións beneficiarias deberán xustificar os gastos antes do 15 de outubro de 2019.

Share.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial